Dekotalon tietosuojaseloste ja rekisteriselosteet

Päivitetty viimeksi1.3.2018
KattavuusTässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Deko‐Talo Oy:n (Dekotalo)
tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista käytännöistä, prosesseista ja
teknologiasta, jolla Dekotalo suojelee asiakkaittensa tietoja.
Tämä tietosuojaseloste koskee Dekotalon verkkosivuja ja
tuotantojärjestelmiä.
RajoituksetTämä tietosuojaseloste ei koske kolmansien osapuolien sivustoja,
sovelluksia tai palveluita, jotka saattavat olla käytettävissä Dekotalon
verkkosivujen kautta. Avaamalla partnerin sivuston, sovelluksen tai
palvelun asiakas poistuu Dekotalon palvelusta, jolloin kolmas osapuoli voi
kerätä ja jakaa asiakkaasta keräämiään tietoja. Dekotalo suosittelee
tutustumista kolmannen osapuolen palvelun tietosuojakäytäntöihin.
Tietosuojan periaatteetDekotalon tietosuojaperiaatteita ovat tietojen käsittelyn
laillisuusperusteen ja käyttötarkoituksen ilmoittaminen, kerättävän ja
käsiteltävän tietojen ilmoittaminen, tietojen tekninen, hallinnollinen ja
fyysinen suojaaminen, lainmukainen tietojen tarkastus ja
muutospyyntömahdollisuus.
Henkilörekisterit ja niiden
rekisteriselosteet
Asiakastietorekisteri ja rekisteriseloste
Henkilötiedon käsittely
rekisterinpitäjän lukuun
Dekotalo ei käsittele henkilötietoja kolmannen osapuolen lukuun.
Henkilötietojen
luovutukset
Dekotalo ei myy, vuokraa tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Rekistereiden tietojen
tekninen suojaaminen
Sähköisesti käsiteltävän rekisterin sisältämät tiedot suojataan
palomuureilla ja salasanoilla sekä muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä
tietoturvakeinoilla.
Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioita säilytetään eri
sijainnissa kuin missä primääridata sijaitsee.
Rekistereiden hallinnollinen suojaaminenDekotalon työntekijöillä ja alihankkijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin
tietoihin erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien perusteella. Kullakin
henkilöllä on pääsy vain niihin tietoihin, joihin hänellä on oikeus ja hän
tarvitsee niitä tehtävänsä hoitamiseen.

Käyttäjien käyttöoikeuksia valvotaan säännöllisesti ja vaarallisten
käyttöoikeusyhdistelmien luominen on kielletty.
Dekotalolta poistuneiden työntekijöiden ja yhteistyön lopettaneiden
kumppaneiden käyttöoikeudet poistetaan työ‐ tai kumppanisuhteen
päättyessä kaikista järjestelmistä.

Koko Dekotalon henkilöstöllä, ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla
henkilöillä, on salassapitovelvollisuus liittyen kaikkeen Dekotalon asiakas‐
ja henkilötietoon.

Dekotalon asiakkaiden tietoja käsittelevät työntekijät koulutetaan
säännöllisillä koulutuksilla.
Dekotalolla on tietoturvapolitiikka, jonka jokainen uusi työntekijä käy läpi
aloittaessaan työnsä. Tietoturvapolitiikan olemassaolosta ja sijainnista
tiedotetaan sekä muistutetaan työntekijöitä kyseisen politiikan
sitovuudesta. Tietoturvapolitiikka kuvaa yleiset työntekijää velvoittavat
tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat säännöt.
Rekistereiden tietojen
fyysinen suojaaminen
Asiakkaiden tietoja käsitellään tietojärjestelmissä, jotka sijaitsevat
konesalissa Suomessa tai Euroopan Unionin alueella sijaitsevissa
pilvipalveluissa.

Suomessa sijaitsevissa konesaleissa tärkeimmät järjestelmät on
kahdennettu kahteen fyysisesti toisistaan erotettuihin konesaleihin
turvallisuuden, tiedon säilymisen ja palvelun jatkuvuuden takaamiseksi
normaali ja poikkeustilanteissa. Näissä konesaleissa ovat käytössä
palveluntuottajan toimesta sertifioidut turvallisuuskäytännöt,
pääsynhallinta ja valvonta.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat toimitiloissa, joihin
asiattomilta pääsy on estetty kulunvalvonnalla.
Evästeiden käyttödekotalo.fi ‐verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla
voidaan käyttää evästeitä. Dekotalo käyttää evästeitä parantaaksemme
sivustomme käyttökokemusta, arvioidaksemme käytettyä sisältöä ja
tukeaksemme markkinointia.
Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voi saada
tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä.
Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
• Käyttäjän IP‐osoite
• Vierailun kellonaika
• Vieraillut sivut ja vierailun kesto
• Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
• Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston
käyttämisen jälkeen

Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi
kohdennettuun mainontaan Googlen kumppanuusverkostossa.
Käyttämällä Dekotalon internetsivuja, käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön
ja tallentamisen tietokoneelleen. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät
evästeet automaattisesti. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden
käyttö muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden
tallentamista. Siinä tapauksessa käyttäjä hyväksyy, että joidenkin
palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin
vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.
Rekisteröityjen oikeudetRekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja‐asetuksen 15‐22 §
mukaisesti oikeus:
1. tarkastaa henkilötiedot
2. tietojen oikaisemiseen
3. tietojen poistamiseen
4. käsittelyn rajoittamiseen
5. siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Joidenkin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista saattaa rajoittaa jokin
toinen pakottava lainsäädäntö tai sopimus, jonka perusteella Dekotalolla
on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä perustellusti tietojen oikaisemisesta,
poistamisesta, käsittelyn rajoittamisesta tai siirtämisestä järjestelmästä
toiseen.

Niissä tilanteissa joissa rekisteröity haluaa tarkastaa tai muuttaa tietojaan
Dekotalon kumppanin omistuksessa olevaan rekisteriin, tulee rekisteröidyn
tehdä tietojen tarkastus‐ tai muutospyyntö kirjallisesti kyseiselle
rekisterinpitäjälle.

Rekisteröity voi käyttää henkilötietolain määräämää henkilötietoihin
kohdistuvaa oikeuttaan maksuttomasti vain kerran vuodessa. Pyynnöt on
lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen myynti@dekotalo.fi
Tietosuojaloukkauksista
ilmoittamisen käytännöt
Ilmoitus rekisteröidylle tehdään rekisterinpitäjän toimesta, jos
tietosuojaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti korkea riski tämän
oikeuksille ja vapauksille. Ilmoituksessa kerrotaan tietosuojaloukkauksen
luonne sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty, lain edellyttämällä tavalla.

Ilmoitus tietoturvaviranomaiselle tehdään laissa määritellyn 72 h kuluessa
ilmitulosta, mikäli tietosuojaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu
luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.
Ilmoituksessa kerrotaan tietosuojaloukkauksen luonne sekä toimenpiteet,
joihin on ryhdytty, lain edellyttämällä tavalla.
Tietosuojaselosteen
muuttaminen
Dekotalo kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden
muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sähköisissä
palveluissaan ja muun asiakaskommunikaation yhteydessä. Muutokset
voivat perustua lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin ja niistä
seuraavien vaatimusten toteuttamiseen.
Viimeisimmät muutokset19.02.2018 Ensimmäinen versio Dekotalon Tietosuojaselosteesta..
01.03.2018 Päivitetty Tietosuojaselostetta ja jaettu yleiseen osaan jossa
kuvataan kaikkien tietosuojaselosteen kattamien
henkilötietorekisterien yleiset ja yhteiset suojausperiaatteet
ja liitteenä eri rekisterien rekisteriselosteet.
REKISTERISELOSTEASIAKASTIETOREKISTERI
Rekisterin nimiAsiakastietorekisteri
Sovellettu lainsäädäntöHenkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty1.3.2018
RekisterinpitäjäDeko‐Talo Oy
2654536‐7
Kauppiaantie 30
90460 Oulunsalo
Yhteyshenkilö Jussi Majamaa
Talous‐ ja hallintopäällikkö
jussi.majamaa@dekotalo.fi
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja
rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Dekotalon markkinoinnin ja
myynnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän
viestimien ja palveluiden kautta, luovuttamatta henkilötietoja
ulkopuoliselle taholle.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
• Kontaktin luomiseen potentiaaliseen asiakkaaseen
• Tapaamisten järjestämiseen potentiaalisen asiakkaan kanssa
• Uutiskirjeiden ja myyntimateriaalien lähettäminen
• Markkinointiviestintä sekä markkina‐ ja mielipidetutkimukset
Rekisterin tietosisältöRekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:
• Nimi
• Osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Rakennuspaikan tiedot
Säännönmukaiset
tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
• Dekotalo.fi ‐verkkosivuston yhteydenottolomakkeet
• Näyttely‐ ja messuarvontalomakkeet
• Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit
• Julkiset yhteystietoja tarjoavat palvelut
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
Dekotalo ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille tahoille.
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen luovuttamiseen
liittyvät käytännöt
Tietojen luovutuksesta viranomaiselle laaditaan luovutustodistus, joka
tallennetaan asiakaskohtaisiin tietovarastoihin merkkinä tietojen
luovutuksesta. Tietojen luovutuksesta informoidaan rekisteröityä aina
etukäteen, paitsi jos viranomainen toisin määrää.
Tietojen säilyttäminen ja
poistaminen
Dekotalo poistaa Markkinointi‐ ja asiakasrekisteriin kuuluvia henkilötietoja
asiakkaan pyynnöstä.